שבת הורים לבני שיעור ה'

תתקיים בשבת פרשת בלק יחד עם כל תלמידי הישיבה