» ברכה לפני לימוד תורה, דאורייתא או מדרבנן – סימן מז