» דיני הלכות ברכות השחר סדרן ואמירתן גם ללא מעשה – חלק ב – סימן א