» היסודיות ומחויבות בייעוד ישראל – שיחת מוסר לפרשת בחוקותי