שיעורים שבסדרה - סדר הלכה

חיפוש במאגר שיעורים
טקסט חופשי:

קטגוריות:

רבני הישיבה:


פרטי הסדרה
נושא:הלכה
מאת:הרב ישי סמואל
שיעורים בסדרה:282
שם השיעורשמיעהצפייהקריאה
הלכות לולב- סעיפים א-ב: נפרדו או נפרצו עליו
הלכות לולב- סעיפים ג-ד: נחלקה התיומת
הלכות לולב- סעיף ה': לולב יבש
הלכות לולב- סעיף ו'- נקטם ראשו
הלכות לולב- סעיף ז': לולב סדוק ועביד כהימנק
הלכות לולב- סימן ח-ט: לולב כפוף וקווץ
הלכות הדס- דין נקטם ראשו
הלכות הדס- הדס שנשרו רוב עליו
הלכות הדס- הדס עם ענבים
הלכות הדס- מה נחשב עבות?
הלכות הדס- הדס היבש והכמוש
הלכות ערבה
הלכות אתרוג- אתרוג יבש ונקוב
הלכות אתרוג- אתרוג סדוק קלוף ומנומר
הלכות אתרוג- דין הפיטם והעוקץ
חזזית באתרוג
הלכות אתרוג- צורות אתרוג פסולות
הלכות אתרוג- צבעי פוסלים באתרוג
הלכות אתרוג- גודל האתרוג
נטילת לולב- אגודת ארבעת המינים
איך מקיימים מצוות נטילת לולב
בעיות בנטילת הלולב
הלכות נטילת ידיים לסעודה
הלכות נטילת ידיים לסעודה חלק ב
הלכות נטילת ידיים לפירות
אופן נטילת ידיים לסעודה
דיני הכלים הראויים לנטילה
כלים הראויים לנטילה
כח גברא בנטילת ידיים לסעודה
טבילת ידיים וכוונה בנטילה
מים הכשרים לנטילת ידיים
נטילת ידיים לכמה אנשים במעט מים
מה מהווה חציצה בנטילה?
מים שנשתנו צבעם או נעשתה בהם מלאכה
נטילת ידיים במים חמים
נטילת ידיי- הגבהת ידיים לאחר הנטילה
דין המים אחרי הנטילה
מה לעשות כשאין לי מים ליטול?
דין נטילה כנגד כל היום
נטילת ידיים אחרי שירותים ולפני סעודה
אופן בציעת הפת
על כל קרבנך תקריב מלח
ברכת המוציא
אחד מברך לכולם בקביעות סעודה
בציעת הפת- קדימות הברכה ופת נוכרי
קביעת סעודה של פת הבאה בכיסנין
מהי פת הבאה בכיסנין
הלכות סעודה- פת משונה
הלכות סעודה - דין לחם שמעורב בתבשיל
מה מברכים על סופגניה?
הלכות סעודה - פת שבושלה ואז נאפתה ודין אפייה במיקרוגל
נתינת מזון למי שלא יברך או יטול
הלכות התנהגות בסעודה
איסור ביזוי אוכלים
אכילה בלא ברכה ודין מים אמצעיים
דין יין וברכה על משקים שבתוך הסעודה - חלק א
דין שתייה בתוך הסעודה
ברכת הטוב והמטיב
דין אכילה לפני הסעודה
האופן בו לחם פותר מברכה - חלק א'
דברים הבאים מחמת הסעודה
דברים הבאים לאחר הסעודה
דיני הפסק בסעודה- חלק א'
דיני הפסק בסעודה- חלק ב
דיני הפסק בסעודה- חלק ג
מה נחשב כהפסק בסעודה- חלק א
דיני פירורי הפת
מים אחרונים- חלק א
מים אחרונים- חלק ב
ברכת המזון טעונה כוס
איך מתקנים כוס יין שנפגמה?
דיני כוס של ברכה
מי יכול להוציא ידי חובת ברכת המזון?
האם יחזור ויברך או יברך במקומו?
עד מתי ניתן לברך ברכת המזון- כששכח?
איך מברכים ברכת המזון?
חיוב נשים וקטנים בברכת המזון
אם שכח לאמר מענייני היום
הזכרת מעין המאורע בסעודה שלישית
דין שתיית כוס הברכה
נוסח הזימון
צירוף לזימון - חלק א
צירוף לזימון - חלק ב
צירוף לזימון- חלק ג
צירוף לזימון- חלק ד
מי לא מצטרף לזימון
חיוב נשים בזימון
צירוף קטן לזימון
הפסיק לזימון להיכן צריך לחזור
מי מזמן
מתנות עניים
סעודת פורים
משלוח מנות
מצוות "והגדת לבנך" והסבה בליל הסדר
דיני ארבע כוסות
כוס ראשונה
מרור
כרפס
ברכה ראשונה ואחרונה של 4 כוסות
אכילת מצה ונטילה שנייה
אכילת מצה כל ימי הפסח
מה מברכים על גרעינים?
קליפות מסוכרות וברכתן
ברכה על מיץ פירות
ברכה על מרק פירות\ירקות
ברכה על סוכר
דיני ברכת פרי האדמה
דיני ברכת שהכל נהיה בדברו
דיני שתיה ואכילה באונס
ברכה על מרק
טעות בברכה
הפסק בין הברכה לאכילה
בירך על מאכל שאינו יכול לאכול
ברכת בורא נפשות
מאכל שמעורב בו מחמשת מיני דגן
ברכה על שלווה וגרנולה
ברכה על מרק גריסים ועל אורז
מאכלים שמעורבים בהם מיני דגן
דיני ברכה אחרונה
דיני ברכת מעין שלוש
דין מי שטעה בברכה
ספק ברכות להקל
חיוב ברכה באוכל פחות מכזית
חיוב ברכה על אכילת דבר כבריתו
האם ברכת בורא נפשות צריכה שיעור
דין קדימה בברכה
מגע אש
דין קדימה בברכה- סיום
עיקר פוטר את הטפל
עיקר פוטר את הטפל- המשך
הוצאת חברו בברכות הנהנין
עניית אמן ושם שמיים לבטלה
ברכות הריח
ברכות הריח- המשך
ברכה על מקום שנעשה בו נס
דיני ברכת הגומל- עוברי דרכים
דיני ברכת הגומל- מחלות
דיני ברכת הגומל- כיצד מברך?
דיני ברכת הגומל- ניצול מסכנה
אילו מלאכות מותרות ביום טוב?
דיני יום טוב שני של גלויות
דיני יום טוב שני של גלויות- המשך
בן א''י שנסע לחו''ל האם עליו לנהוג דיני יו''ט שני
דיני אש ביום טוב
דיני הדלקת אש וחשמל ביו''ט
דיני כיבוי אש ביום טוב
מצוות שמיעת שופר
אורך התרועה
הפסק נשימה בתקיעות תשר''ת
זמן אמירת סליחות
סדר אכילת הסימנים בראש השנה
איסור אכיל ושתייה ביוה"כ
פרוזבול ושמיטת כספים
הלכות נעילת הסנדל ביוה''כ
הרב ישי סמואל- ברכת לישב בסוכה
הדלקת נרות שבת
מי חייב בהדלקת נרות שבת?
קבלת שבת בהדלקת נרות
דיני אדם שעדיין לא הכניס שבת
הדלקת נר שבת על ידי חשמל
הכשר הפתילה והשמן
הוספת שמן לנר ממקור אחר
קבלת ניצוצות הנר בכלי
תפילות מנחה וערבית בערב שבת
דיני מי שטעה בתפילות שבת
דיני מי שטעה בתפילות שבת- המשך
דיני ברכת מעין שבע
דיני קידוש בבית כנסת ובמה מדליקין
דיני קידוש בשבת
דיני אכילה ושתיה לפני קידוש בשבת
קבלת שבת מבעוד יום בזמן הסעודה
כיסוי הפת בזמן הקידוש
צורת אמירת הקידוש
נוסח פתיחת הקידוש וסדר נטילת ידיים והקידוש
האם וכמה צריך לשתות מכוס הקידוש
יין הכשר לקידוש
דין יין לבן או מבושל לקידוש
דין קידוש במקום שאין יין
קידוש במקום סעודה
אכילה במקום קידוש וסמוך לסעודה
המקדש לאחרים
הלכות חנוכה
דברים שאסור לאור הנר בשבת
אכילת ובציעת הפת בשבת
אמירה לגוי והנאה ממלאכות של גוי בשבת
אמריה לגוי והנאה ממלאכות של גוי בשבת- המשך
אמירה לגוי והנאה ממלאכות של גוי בשבת- סיום
כיבוי נר לחולה בשבת
דיני טלטול הנר בשבת
פתיחת מקרר בשבת וכניסה לבית שבו יש מזגן
הלכות קריאה בתורה והפטרה בשבת
דיני הפטרה
שניים מקרא ואחד תרגום
דיני תפילת מוסף בשבת
סעודת הבוקר בשבת
דיני סעודת שלישית
דיני תפילת מנחה בשבת וערבית מוצאי שבת
דיני הבדלה בתפילה
דיני הבדלה על היין
דיני בשמים בהבדלה
דיני נר בהבדלה
המשך דיני נר בהבדלה
איסור אכילה ושתיה לפני הבדלה
דיני ערלה לטו בשבט
סוף דיני הבדלה
דיני סעודת מלווה מלכה
דיני איסור והיתר הוצאת כלים במקום שאין עירוב
הליכה במקום שיש בו מים בשבת
יציאת איש עם טבעת או משקפיים במקום שאין עירוב
יציאה עם קביים או כסא גלגלים במקום שאין עירוב
יציאה עם בגד עיטוף במקום שאין עירוב
יציאה עם שעון יד או מעיל כובע במקום שאין עירוב
תליית בגד רטוב בשבת
ניעור בגד מאבק בשבת
מכה בפטיש בבגדים בשבת תלישת תווית מחיר
קיפול בגדים בשבת
נתינת מים על נעל בשבת
דין נתינת מים על גב נעל עור
ניגוב ידים לאחר רחיצתם
נתינת חומרי איפור על הפנים בשבת
התעסקות בשיער בשבת
דיני תחום הליכה בשבת
שכר בשבת
הכנה משבת לחול
חילול שבת לצורך מצוות מסוימות
הודעות על עסקי רבים בשבת
שימוש בגוי בשבת
גוי של שבת
שיחה בטלה בשבת
קריאת רשימה ועלונים בשבת
התבוננות בתארוכה בשבת
שימוש בגוי שלא להפסיד ממון
רמיזה לגוי
מוקצה
כלי שמלאכתו לאיסור
נגיעה במוקצה
כלי שמלאכתו להיתר
כלי שנשבר בשבת
מוקצה מחמת גופו
פסולת של אוכל בשבת
כפתור בגד שנפל
כירה שנפלה בשבת
הזזת מוקצה המסכן
דין שאריות האוכל
מוקצה מחמת גופו
בשר קפוא בשבת
טלטול חיות בשבת
דין מוקצה לפי אדם
דין כדור משחק בשבת
טלטול הגר
בסיס דבר האסור
בונה בכלים
פתיחת כלי בשבת
פתיחת בקבוקי שתיה בשבת
בנית אוהל עראי בשבת
יצירת אוהל שלא לשם אוהל
שימוש במטריה בשבת
הלכות חג השבועות
על בשרו ועוקצו
שאין במינו ניצוד
צד - פטור ומותר
חיות שברשותו
הקדמה - מלאכת קושר
מלאכת קושר - החזרת שרוך למקומו
מלאכת קושר - פתיחת תפירה של גרביים
מלאכת קושר המשך
מעשה שבת
בישול גוים בשבת
בישול בשמש
בישול אחר בישול בלח
מכה בפטיש באוכלין
דיני כלי ראשון
הנחת האוכל על הפלטה בבוקר
המגיס בקדרה
גדר מלאכת בורר וגדר אלתר
בורר בשני אוכלין
מלאכת בורר - תערובות
בורר בין אוכל למשקה
סינון משקים
מלילת מלילות
מלאכת סוחט
סחיטת לימון

כל הזכויות שמורות © ישיבת הגולן

ישיבת הגולן, חספין. ד.נ. רמת הגולן 12920 טל. 04-6763063 פקס. 04-6762126