יצירת ערפל ע"י קרח יבש בשבת

בס"ד

יצירת ערפל ע"י קרח יבש בשבת

א. הצבת השאלה ותיאור המציאות

לאחרונה, מסעדות ומלונות שונים מנסים להגיש את האוכל בצורות מיוחדות. בעקבות כך החלו במקומות מסוימים להשתמש ב'קרח יבש' על מנת ליצור ממנו ערפל היוצר אפקט של 'עשן' בעת הגשת אוכל.

קרח יבש הוא מצב הצבירה המוצק של פחמן דו חמצני. במצב רגיל הקרח אינו מותך למצב נוזל אלא עובר מיד למצב גזי, הקרח היבש הופך לערפל היוצר אפקט של עשן כאשר הוא בא במפגש עם חלקיקי אדי מים המצויים באוויר. אפקט זה יתחזק יותר במידה ויבוא הקרח במפגש עם מים חמים.

בקרח היבש משתמשים בכלי הגשה של בקבוקי אלכוהול, וכן בהגשת קינוחים שונים ובכך מושכים את העין של הלקוחות. באחד המלונות עלתה השאלה האם ניתן ליצור ערפל זה אף בשבת[1].

 

ב. האם קיים איסור מוליד בשבת?- מקורות הסוגיא

יש לבחון האם יש לאסור יצירת אפקט "עשן" כזה מטעם האיסור של "מוליד" המוזכר בפוסקים, וכפי שהגדיר רש"י (שבת נא: ד"ה 'כדי שיזובו המים') שהאיסור במוליד הוא בכך שהוא דומה למלאכה משום שבורא דבר מסוים[2].

ראשית ננסה לברר אם איסור זה מוסכם להלכה, ולאחר מכן נדון בגדר איסור זה, ובשייכות שלו לנדון דידן.

הנה בגמרות מוזכר המושג 'מוליד' בשלושה מקומות:

 • א. במשנה בביצה בדף לג. נאמר שאין היתר להדליק אש חדשה ביום טוב, על אף שיש היתר להעביר אש ביום טוב, ומבואר בגמ' בדף לג: שזה משום שהוא מוליד ביום טוב.
 • ב. בגמרא בביצה בדף כב: דנה הגמ' אם מותר לעשן פירות בעשן בשמים בכדי שיקלטו את ריחם, ושם התיר רב יהודה על גבי חרס שבזה אין חשש כיבוי והבערה, ורבה אסר אף בזה משום שהוא מוליד ריח. כמו כן אמרו רבה ורב יוסף יחד שיש לאסור לכפות כוס מבושם על בגדים בכדי להכניס בהן ריח הבושם שבכוס, משום שזהו מוליד ריח ואסור בשבת.
 • ג. בגמ' במסכת שבת בדף מח. מסופר על רבה ור' זירא שנקלעו לבית ראש הגולה, וראו שעבדו הניח כד מים על גבי קומקום. רבה נזף בעבד על כך, והקשה עליו ר' זירא שהרי מותר להניח מיחם על גבי מיחם בשבת?, והשיב לו רבה שכל ההיתר הוא דווקא במיחם שהוא כבר חם, והוא רק משמר את חומו, אבל כשהוא מוליד את החום זה אסור [לשון הגמרא 'אולודי קא מוליד'].

מקור נוסף לאיסור מוליד, אינו מוזכר במפורש בגמ', אלא מפירושו של רש"י: בגמ' במסכת שבת דף נא: נאמר שאין לרסק שלג וברד בשבת בשביל שיזובו המים. וביאר רש"י שהאיסור הוא משום שמוליד בשבת ודומה למלאכה משום שבורא מים אלו.

א"כ ישנן ארבע מקורות שמהם עולה לכאורה כי ישנו איסור בשבת להוליד דבר שלא היה קיים קודם לכן,

ג. דעת הרמב"ם

נדמה, כי הרמב"ם כלל לא קיבל כי קיים איסור מוליד. כן עולה מהתייחסותו למקורות הגמרא שהובאו לעיל וכפי שיתבאר להלן:

 

לגבי המקור הראשון שהבאנו האוסר להבעיר אש חדשה בשבת כתב הרמב"ם (יום טוב, ד, א): "אין מוציאין את האש לא מן העצים ולא מן האבנים ולא מן המתכות… כל זה וכיוצא בו אסור ביום טוב, שלא הותר ביום טוב אלא להבעיר מאש מצויה, אבל להמציא אש אסור שהרי אפשר להמציא אותה מבערב".

משמע מדברי הרמב"ם כי סיבת האיסור בהמצאת אש ביום טוב הוא  הוא משום שהדבר יכול להיעשות קודם השבת, ולא משום שיש כאן איסור נוסף בשם 'מוליד'.

הראב"ד בהשגותיו הקשה על הרמב"ם מדוע לא נימק כדברי הגמרא שהאיסור להמציא אש מחדש הוא משום איסור מוליד.

מלשון הראב"ד עולה שכוונתו למושגי נולד ומוקצה, ועל כן טרחו להשיב לו המ"מ והלח"מ שלדעת הרמב"ם אין בדבר זה משום נולד, משום שהאש אינה תוצר סופי אלא אמצעי לבישול וחימום. על כן טרח הרמב"ם לבאר שהאיסור הוא מצד שיכל לעשות כן מערב שבת.

לכאורה עדיין לא מבואר כיצד הרמב"ם התעלם מלשון הגמרא שכתבה שהאיסור הוא משום מוליד.

נראה שהרמב"ם ביאר את דברי הגמרא באופן אחר. לשיטתו כוונת הגמרא היא שאין היתר לייצר פעולה משמעותית של יצירת האש מתחילתו כל עוד ניתן לעשות כן קודם לכן.

כך עולה מדברי הרדב"ז (חלק ה ללשונות הרמב"ם סימן קנ אלף תקכג)

ועל ענין אש שהוציאו ביום טוב אם מותר להשתמש בו הרשב"א כתב בהדיא שהוא מותר והמגיד כתב שכן דעת רבינו וטעמו מפני שכתב אבל להמציא אש אסור שהרי אפשר להמציא אותו מעיו"ט וכיון דכתב הכי משמע שאין הטעם מפני שהוא נולד כדעת הראב"ד ז"ל והא דאמרי' בגמרא מפני שהוא מוליד לאו דוקא משום נולד אלא שהוליד והמציא בי"ט דבר שהיה יכול להמציאו מערב י"ט.

עדיין היה מקום לשאול על פירוש זה, מדוע נאסר להמציא אש חדשה, הרי בלאו הכי הותר להעביר אש מאש, ומה ההבדל בין 2 הפעולות, אם לא נאמר שיש כאן איסור נוסף.

תשובה לשאלה זו ניתן למצוא בדברי הרב רבינוביץ בספרו יד פשוטה (בפתיחה לפרק ד) שם ביאר שדרכם הייתה לשמור על אש קיימת ובכל מקרה הצורך היו מדליקים מאותה אש המצויה מכבר. על כן נראה שיצירת אש חדשה היא טרחה יתירה ומיותרת, וממילא לא הותרה.

לפי ביאור זה, לא מדובר באיסור מיוחד של יצירת דבר חדש, כי אם בצמצום הטרחה במידת האפשר בעשיית מלאכות ביום טוב.

כדברינו כתב במפורש הרב כתריאל חיים אליעזרוב (כתר חיים ביצה שם – הערות על ספר מאורי אש, ובמקור במאמר בקובץ העמק לח) וזה לשונו:

הרי הרמב"ם לא אוסר המצאת אש לא משום מוליד ולא משום נולד, דהרי הראב"ד משיג עליו וכתב ויאמר משום מוליד, אלא הרמב"ם כותב מטעם אחר- משום שהיה אפשר להמציא את האש מבערב[3].

אף הרב יעקב אריאל (באהלה של תורה חלק ה סימן כו) הבין בתחילה שהרמב"ם סבר שהאיסור בהבערת אש אינו מדין מוליד, וכך כתב:

ואמנם הרמב"ם (הל' יו"ט פ"ד, ה"ד) השמיט את הטעם שנזכר בגמרא ונתן טעם אחר: שלא הותר ביום טוב אלא להבעיר מאש מצויה, אבל להמציא אש אסור שהרי אפשר להמציא אותה מבערב. ולדבריו איסור ההבערה ביו"ט אינו משום 'מוליד' אלא משום מלאכת מבעיר. ואע"פ שהבערה זו נחוצה לצורך אוכל נפש, חכמים אסרוה כיון שאפשר לעשותה מערב יו"ט, וביו"ט עצמו אפשר להסתפק רק בהעברת האש ממקום למקום.

אמנם הרב יעקב אריאל התקשה מדוע הרמב"ם נקט כנגד הגמרא שכתב שהאיסור משום מוליד, ולכן בהמשך דבריו צידד הרב יעקב אריאל בדברי הגרש"פ פרנק בהערות בשו"ת הר צבי (א, קפט) שביאר שאף הרמב"ם מודה שיש איסור מוליד, אלא שהיה קשה לו מדוע שלא נתיר איסור מוליד לצורך אוכל נפש כשם שהותר הבערה ולכן נקט טעם נוסף.

אמנם לפי דברינו, כלל לא קשה, שהרי ביארנו הרמב"ם לא נתן טעם אחר מהטעם המבואר בגמרא, אלא ביארו באופן שונה, ולשיטתו כוונתו הגמרא היא שיש איסור להוציא אש חדשה, היות וניתן לטרוח בזה מערב שבת, ולזה ממש כיוונה הגמרא.

ביאור זה עדיף בדברי הרמב"ם, משום שיש דוחק בדברי הגרש"פ פרנק במה שטוען שהרמב"ם לא הזכיר את הטעם המפורש בגמרא והניח אותו כדבר פשוט, והוסיף טעם לעניין נוסף שלא הוזכר בגמרא.

 

לגבי המקור השני מהגמרא בביצה ממנו עולה שיש איסור להוליד ריח,  נראה שהרמב"ם (יום טוב ד, ו) סבר שדין זה לא נפסק להלכה, ולכן הרמב"ם אסר לעשן רק במציאות שיש בזה איסור כיבוי, ולא הזכיר את הבעיה בעצם הולדת העשן[4].

במרכבת המשנה ביאר שהרמב"ם סבר כי למסקנת הסוגיא אין איסור בהולדת ריח, משום שבסוף הסוגיה  שם קובע רב אשי שמותר לעשן על אף שהדבר מוליד ריח כשם שמותר לעשן על גחלים, וביאר שם רש"י שאף בזה יש הולדת ריח בגחלים, ואעפ"כ הדבר מותר, וביאר מרכבת המשנה שהרמב"ם הבין כי למסקנת הסוגיא אין כלל איסור של 'מוליד ריח'.

אמנם המ"מ כתב שאף הרמב"ם מודה שיש איסור להוליד ריח וכלל זאת במה שאסר הרמב"ם לגמר את הכלים.

יש לציין שאף הרי"ף (ביצה יב.) והרא"ש  (ביצה ב, כב) התעלמו ממהלך הסוגיא והביאו רק את המסקנה שאין איסור בעישון פירות אף על גבי גחלת עי"ש.

לאור התעלמות זו של הרי"ף והרא"ש כתב ה'אור החים' בספרו ראשון לציון (חידושיו למסכת ביצה דף כב:) כי לדעת הרי"ף הרא"ש והרמב"ם אין איסור להוליד ריח בשבת.

אמנם  בניגוד לשיטות אלו כתבו האור זרוע (יום טוב סימן שנ סעיף ג), עיטור (עשרת הדיברות- הלכות יום טוב דף קנ עמוד ב) והרוקח (הלכות סוכות סימן רכ) כי אף להלכה יש איסור לכסות כוס מבוסם בבגד משום שהוא מוליד ריח. נראה שראשונים אלו הבינו שמה שהתיר רב אשי להוליד ריח ביום טוב, זה רק כאשר הוא לצורך אוכל נפש, ולכן מותר להוליד ריח בפירות משום שזהו דבר השווה לכל נפש, אך לא הותר הולדת ריח בבגדים, וכן עולה בפשטות מדברי הרשב"א בחידושיו שכתב כי הלכה מותר לעשן פירות, על אף שהוא מוליד ריח משום שהוא שווה לכל נפש, ומשמע שכאשר אינו שווה לכל נפש אסור,  וכן מפורש בספרו עבודת הקודש (בית מועד שער ג סימן ה אות ל) שכתב בפשטות שאסור להוליד ריח בבגדים.

 

לגבי המקור השלישי של הולדת חום במים, נראה בדעת הרמב"ם שזהו איסור הקשור לגזרות הטמנה בשבת, ונביא את לשונו (שבת ד, ו): " מניחין מיחם ע"ג מיחם בשבת וקדרה על גבי קדרה וקדרה ע"ג מיחם ומיחם על גבי קדרה וטח פיהם בבצק לא בשביל שיוחמו אלא בשביל שיעמדו על חומם, שלא אסרו אלא להטמין בשבת אבל להניח כלי חם על גב כלי חם כדי שיהיו עומדין בחמימותן מותר, אבל אין מניחין כלי שיש בו דבר צונן על גבי כלי חם בשבת שהרי מוליד בו חום בשבת ואם הניחו מבערב מותר ואינו כטומן בדבר המוסיף"[5].

 

לגבי המקור הרביעי של איסור ריסוק שלג- סתם הרמב"ם (שבת כא, יג) שיש לרסק את השלג כדברי הגמ', אך כלל זאת באותה הלכה עם איסור הוצאת מים משלקות ומשמע שזה כלול באיסור סחיטת פירות, וכן פרשו המ"מ והב"י (סימן שכ) בשם הר"ן (שבת כג: בדפי הרי"ף ד"ה 'ואין') בדעת הרמב"ם ע"פ דברי הרשב"א שביאר שכל האיסור הוא משום סחיטת פירות ולא משום מוליד.

 

א"כ, נמצא כי לדעת הרמב"ם אין כלל מקור לכך שיש איסור של מוליד מלבד איסור נקודתי בהולדת אש ביום טוב, ועל כן לשיטתו אין מקום לאסור לייצר אדים אלה אשר נראים כעשן.

אך כפי שיתבאר לעיל, רש"י כתב לעניין ריסוק קרח כי קיים איסור של מוליד.כן עלה מדברי האור זרוע, עיטור,  הרוקח, והרשב"א שאסרו להוליד ריח בבגדים.

 

ד. פסיקת ההלכה בעניין איסור מוליד

כעת, ניגש לברר כמי הכריעו הפוסקים בעניין איסור "מוליד":

בדברי הרמ"א רואים באופן ברור כי נקט שישנו איסור של מוליד: כן פסק בסימן שיח סעיף טז  שאין להניח אינפאנדה [פשטידה של בצק ממולא חתיכות בשר ושומן] כנגד האש במקום שהיד סולדת בו משום שהשומן הקרוש חוזר ונימוח, ונמצא שמוליד נוזל בשבת. כן פסק הרמ"א בסימן שכו סעיף י שיש איסור לשטוף את היד בבורית משום ש'נימוח על ידיו והוי נולד' כן פסק הרמ"א בסימן תקיא סעיף ד שיש איסור להוליד ריח בבגדים.

אמנם השו"ע לא הזכיר איסור זה באף אחת מהמקומות, והיה מקום לומר שלא קיבל כלל כי קיים איסור של "מוליד" בשבת.

אלא שבסימן תקיא הזכיר הב"י את האיסור של הולדת ריח בבגדים, ולא ציין שיש שחולקים על איסור זה.

ומכך הבין ה'ראשון לציון' שסבר השו"ע שקיים איסור זה (אך ציין שפסק כן בשו"ע ולא מצאתי שפסק כן ונראה שהתכוון לרמ"א וצ"ע).

אך יש להעיר שדווקא מכך שבשו"ע לא הזכיר שקיים איסור זה, היה מקום לומר שלא הכריע כן להלכה, וכן הביא הרב עובדיה יוסף (יביע אומר חלק ט או"ח קח הערה קעה) בשם ספר נוה שלום שהשו"ע סבר שאין איסור מוליד בריח.

להלכה, כתב הראשון לציון כי מן הדין אין איסור להוליד ריח כסתימת הרמב"ם, אך היות והב"י לא הבין כך אלא הלך בעקבות פירושו של המ"מ שכתב שאף הרמב"ם מודה שיש איסור להוליד ריח, לכן אין להקל לכתחילה משום שאלו דברים המותרים שאחרים נהגו בהם איסור, אבל ניתן לצרף זאת לקולא בנוסף להיתרים אחרים.

אף הרב עובדיה יוסף (יביע אומר ד כח) בהתייחסותו ליצירת קצף ובועות של סבון ומשחת שיניים  האריך להוכיח שלדעת השו"ע אין כלל איסור של מוליד, והאריך לדחות את ראיות האחרונים מפסקים שונים של השו"ע וכתב שכולם נאסרו משום גזירת סחיטת פירות.

ובמקום אחר (יחווה דעת א, לא) מתבאר שסבר הרב עובדיה יוסף שיש לאסור להוליד ריח, אלא שניתן להקל בזה בצירוף עוד סברא כדעת הראשון לציון שכתב שמעיקר הדין אין איסור בזה, עי"ש[6].

ה. האם איסור מוליד נאסר בדבר שאינו מתקיים?

כפי שראינו עד כה, יש מחלוקת האם קיים איסור של מוליד בשבת, ולמעשה רוב הפוסקים החמירו בהולדת ריח בבגדים.

אף בעניין ריסוק שלג בשבת מוסכם שהדבר אסור כמבואר בגמ', אך לא פשוט אם האיסור הוא משום 'מוליד' או מן הגזירה של סחיטת פירות

כעת יש לדון, האם יש ביצירת הערפל מקרח יבש איסור מוליד[7].

נראה להוכיח שאין לאסור יצירת ערפל זה, משום שהערפל אינו מתקיים לזמן רב ואינו בר קיימא.

על פי סברא זו התיר הציץ אליעזר (חלק ו סימן לד) הקפאת גלידה בשבת וביאר שאין זה נחשב כמוליד הואיל ואינו בר קיימא ועתיד להימס ולחזור לקדמותו כנוזל, וסמך דברי על הגנת ורדים (או"ח כלל ג סימן טז) שהתיר הולדת ריח בגוף משום שאינו מתקיים.

הנה בנדון דידן, אמנם הגז לא יחזור לקדמותו כמוצק, אך מכול מקום העשן עצמו יתפוגג. נמצא שביצירת ה"עשן", הוא מוליד דבר שאינו בר קיימא, ועל כן נראה לומר שלא שייך להחשיבו כ"בורא", שהרי זה דבר שיעלם בן רגע, ולא גרע מאיסור בונה ממש, שאינו נחשב כבונה בדבר שאין לו שום יכולת להחזיק מעמד[8] . ובזה עדיף עשייתו לגז מהקפאתו, שהקפאתו יכולה להחזיק זמן רב בהקפאה, ואילו העשן לא יישאר כך זמן מרובה.

אמנם הרב פעלים (או"ח ב נא) השיג על הגנת ורדים ואסר הולדת ריח בגוף וסבר שיש לאסור הולדת ריח אף במידה והריח נקלט לזמן קצר בלבד.

הרב פעלים הוכיח את שיטתו מהגמרא בשבת (עד:) המחייבת על הרתחת זפת אעפ"י שהוא חוזרת ומתקשה, ומכאן מוכח שיש לחייב גם על ריכוך שנעשה לזמן קצר.

אך הרב עובדיה יוסף (יביע אומר ו או"ח לו) כתב לדחות את ראייתו, וכתב שאין להשוות איסור דאורייתא שקיים אופן זה במשכן לבין איסור דרבנן שפשוט שאין לאסור כשאינו מתקיים.

ואכן האגלי טל (אופה ס"ק ט אות י) כתב כדברי הרב עובדיה שהסיבה שחייב בהרתחת זפת על אף שאין הדבר מתקיים זאת משום שכך היה במשכן ואין זה דומה לשאר מלאכות.

אמנם השביתת השבת (מבשל ס"ק לג) דחה את דברי האגלי טל וכתב שכל הכלל שצריך שיהיה דבר מתקיים שייך רק במלאכה שתכליתה להתקיים כגון כתיבה וצביעה, אבל כשמתיך זפת, נתקיימה מלאכתו משום שהשיג את התועלת שרצה בה, ולכן אין צורך שיתקיים, והמשיך: "הגע בעצמך אם הדליק קיסם קטן, או פיסת נייר קטנה האם לא יתחייב משום מבעיר?".

א"כ, לפי דברי השביתת השבת, היה מקום לומר שלעניין הולדת ריח וכן יצירת העשן- כאשר המטרה היא רק לזמן מסוים, נתקיימה מחשבתו ויש להחשיב זאת כמוליד ולאסור.

אך עדיין ניתן לדחות שסברא זו של השביתת שבת שייכת במציאות של שאר מלאכות שמגיעות לתכלית שלהם אף ללא שמתקיימות לזמן רב, אבל כאשר דנים על איסור מוליד שהוא מעין בורא, נראה שעיקר הדגש הוא ביצירת דבר שיהיה בר ממשות, ולא רק בכך שהוא מפיק תועלת, שהרי כל חידושו של השביתת שבת שהרתחת הזפת חשובה משום שהמטרה לא הייתה עצם התכתו, אלא שהתכתו השיגה תכלית מסוימת, אך כשהאיסור הוא עצם ההולדה של דבר מסוים, שבזה הוא נחשב כ'בורא', מסתבר שהוא צריך להיות בר ממשות.

אמנם לעניין ההבדל בין הולדת ריח בבגד להולדת ריח באדם, היה מקום לדון, משום שבסופו של דבר בשני  המקרים הריח יעלם בזמן מסוים, והשאלה היא כמה זמן צריך שיחזיק בשביל שייחשב משמעותי, אבל ביצירת "עשן" שיתפוגג בין רגע, נראה פשוט יותר לומר שאין זה נחשב כ"מוליד", וכיוצר  דבר בר קיימא.

והנה ל'דינא' רוב הפוסקים נהגו להקל בנתינת ריח בגוף (עיין מ"ב קכח, כג, שש"כ מהדורה חדשה פרק יד סעיף לו ועוד) וא"כ נראה שהוא הדין שיש להקל ביצירת ערפל ע"י קרח יבש.

אמנם הרב פעלים החמיר בהולדת ריח בגוף, אך כפי שכתבנו יתכן שנדון דידן קל יותר, משום שהוא מתפוגג בן רגע ולכן במקרה זה ניתן לומר שאף הרב פעלים יודה.

על כן נראה שהיות וכלל לא ברור שיצירת "עשן" זה נחשב כמוליד, הואיל והוא מתפוגג בין רגע, ולדעת הראשון לציון (והצטרך לדבריו הרב עובדיה יוסף) מעיקר הדין אין כלל איסור במוליד, ואין לאסור זאת אלא משום דברים המותרים שאחרים נהגו בהם איסור, יש להקל בנדון דידן, משום שיש כאן סברא נוספת להקל.

לסיום, יש להוסיף את דברי הגרש"ז אויערבך (מנחת שלמה חלק א סימן ט) הטוען שקשה מאוד לחדש איסור מוליד שלא נזכר בש"ס, וכך כתב:

ובעיקר הדבר חושבני שקשה מאד לחדש איסור מוליד כזה שלא נזכר כלל בש"ס, דהא הולדת חום נמי קרי ליה בגמ' שבת מ"ח א' בלישנא "דאולודי קא מוליד" ואפי"ה בכה"ג דלא אסור משום מבשל שפיר מותר לחמם אף על גב דמצד הסברא אינני יודע אם היינו מחלקים בין הולדת ריח להולדת חום, וחזינן נמי דאע"ג שאין מרסקין שלג וברד מפני שנראה כבורא דבר חדש ואפי"ה פירות שעומדין לאכילה מותר לסוחטן ולא אסור משום מוליד משקה מאוכל, וגם אמרינן דאין צביעה באוכלין ומותר אף על גב שלעינינו ה"ז נראה כדבר חדש טפי מסחופי כסא אשיראי, ומוכח ודאי מזה שאין לנו לאסור משום מוליד כי אם במה שנזכר מפורש בש"ס והבו דלא לוסיף עלה.

על פי דברי הגרש"ז יש להוסיף ולומר שיתכן שכל מה שהחמיר הבן איש חי בהולדת ריח בגוף, זאת משום שאיסור מוליד ריח נאמר במפורש בש"ס, אך יתכן שביצירת עשן יודה הרב פעלים שאין לאסור, משום שקשה לדמות בין איסור מוליד למשנהו וכפי שהוכיח הגרש"ז, ובפרט שעשן מתפוגג בן רגע, מה שאין כן בהולדת ריח בגוף שמחזיק יותר זמן וכפי שכתבנו לעיל.

ו. סיכום:

 • א. ישנה מחלוקת בין הרמב"ם לראשונים רבים (רש"י, אור זרוע, עיטור, ועוד) האם קיים איסור של מוליד בשבת.
 • ב. הרמ"א פסק שקיים איסור של מוליד בשבת, אך פסק השו"ע אינו ברור בזה.
 • ג. לדעת ה'ראשון לציון' אין איסור מוליד מעיקר הדין, אלא אסור רק מדין 'דברים המותרים ואחרים נהגו בהם איסור', וכן נראית דעת הרב עובדיה יוסף.
 • ד. נחלקו הפוסקים האם יש להתיר להוליד ריח בגוף משום שהוא לא מחזיק זמן רב, ומקובל להכריע להיתר.
 • ה. לדעת הגרש"ז קשה מאוד לחדש איסור מוליד שאינו קיים בש"ס.
 • ו. יש להתיר יצירת 'אפקט של עשן' בשבת שהוא מוליד לזמן מועט והעשן מתפוגג וכדעת המקלים בהולדת ריח בגוף.
 • ז. יתכן שאף המחמירים בהולדת ריח בגוף יקלו ליצור אפקט של עשן, הואיל והוא נוצר לרגע, ושונה מהמוליד ריח בגוף שמחזיק יותר זמן, ובפרט שלדעת הגרש"ז קשה לחדש איסור מוליד שאינו קיים בש"ס (בניגוד להולדת ריח הכתובה בש"ס).

[1]  התבאר למעלה כי אחת הדרכים לייצר ערפל היא ע"י מפגש של הקרח עם מים חמים, והיה מקום לכאורה לדון אם קיים איסור בישול במקרה זה, אך בפשטות נראה כי לא שייך כאן איסור בישול משום שהקרח מתאדה קודם שהוא מגיע לרתיחה, ויוצא שהמים רק הפשירו את הקרח ולא בשלוהו.

מעבר לכך יש לצרף את סברתו של החתם סופר (חלק ב יו"ד צב) שכתב שלא שייך בישול במציאות שהדבר המתבשל 'כלה והולך ואחר הבישול לא נשאר בידו מאומה', והוכיח כן מכך שלא מצינו בש"ס שהמדליק נר ע"י שמן מתחייב על בישול השמן, מעבר לחיוב על הבערתו.

אמנם, לכאורה היה מקום להוכיח כנגד דברי החתם סופר מדברי המרדכי בשבת (תלד) האוסר להניח בגדים רטובים סמוך לאש מב' טעמים: ליבון ומבשל, ומשמע מדבריו שיש איסור בבישול מים על אף שהם מתאדים.

דברי המרדכי הללו נפסקו במשנה ברורה בסימן שא סעיף מו, שם פסק השו"ע שאין לנגב בגדים השרוים במים סמוך לאש, וביאר המשנה ברורה (קא) שהוא הדין שאסור להניחם סמוך לאש מב' הטעמים שכתב המרדכי.

וא"כ, היה נראה שדברי המרדכי סותרים לדברי החתם סופר הסובר שאין איסור בישול בדבר שמתכלה והולך.

אך המעיין בדברי ההגהות מרדכי (תנב) יראה שפירש שהאיסור בבישול המים במקרה זה הוא בריכוך הבגד ולא בבישול המים, ולפי זה אין סתירה מדברי המרדכי לדברי החתם סופר.

המנחת יצחק (חלק ט סימן לא) כתב שבעניין זה בדיוק נחלקו רע"א והגר"א: לדעת הגר"א האיסור בבישול הוא בריכוך הבגד וכפי שמבואר בהגהות מרדכי, ולדעת רע"א האיסור הוא בעצם בישול המים.

ולכאורה, נראים יותר דברי הגר"א היות ובהגהות מרדכי מפורש שהבישול הוא בריכוך, ואין שום סיבה לומר שדברי המרדכי שונים בזה מדברי ההגהות מרדכי ואין לנו להרבות במחלוקת.

[2] יש להעיר כי בפשטות אין הכוונה למושג "נולד" שהוא מושג בגדרי מוקצה, על אף שמדברי הר"ן בשם התרומה, וכן בתרומה עצמו יש חיבור בין המושגים הנ"ל ועיין בפנים מאירות (ח"א סימן פד) שכתב שלא ניתן להבין דבריהם כפשוטו, וכן הסיק המנחת אהבה (ח"ב פרק ו הערה 108) מעיון בספר התרומה, אך כתב ששאר פוסקים לא הבינו כן, וכעת אין המקום להאריך בזה

[3] עיין גם בדברי הראש יוסף ביצה לג: ד"ה 'אין מוציאין') שעולה מדבריו שמדובר בגזירה עצמאית שלא להמציא אש חדשה, היות וניתן לעשות כן מערב יום טוב.

[4] וצ"ע שאף הלחם משנה הרגיש בכך שהרמב"ם לא קיבל איסור זה, וא"כ לא מובן מניין היה ברור לו שאף הרמב"ם מודה שקיים איסור מוליד.

[5] יש להעיר שבעניין מוליד חום, נראה שאף אחד מהראשונים לא ראה איסור זה כאיסור הקשור לאיסור מוליד. יש שפירשו (תוס' שבת מח. ד"ה 'מאי שנא') שמדובר בדבר שלא בושל, ויש חשש שישאיר שם עד שיתבשל, ויש שפירשו (רשב"א בשם רבינו יונה ד"ה 'א"ל') שמדובר באופן שמטמין דבר שכבר הוטמן מערב שבת, אלא שכעת מוסיף לו חום.

אף בדעת השו"ע בסימן רנח נראה שלא קיבל שישנו איסור מצד עצמו לחמם, ולכן התיר הניח מבעוד יום כלי שיש בו דבר קר ע"ג קדירה חמה.

[6] אמנם המנוחת אהבה (ח"ב פרק ו הערה 103) נטה לכך שהשו"ע סובר שיש איסור במוליד מכך שפסק (סימן שכג סעיף י) שאין לחוף כלים במלח משום שהמלח נמחה, ונטה שלא לקבל את הטענה שאף זה אסור משום סחיטה, עי"ש.

[7] הדרך הטובה ביותר ליצירת הערפל היא ע"י ערבוב מים חמים עם הקרח. במציאות זו פשוט שיש להגדיר את יצירת הערפל כעשייה בידיים, ולכן במידה שנקבל כי השו"ע מודה שיש איסור מוליד בשבת, אף הוא יאסור לעשות כן, ואין זה דומה למה שהתיר בסימן שיח סעיף טז להניח את האינפנדה כנגד האש, על אף שהשומן שבאינפנדה נימוח, משום ששם אין הוא עושה כן בידים וכפי שכתב המ"ב (שיח, ס"ק קב).

אמנם, במידה ולא מערבבים מים אלא רק מוציאים את הקרח מהקירור, והערפל נוצר מכוח ירידת הטמפרטורות בלבד, היה נראה כי האיסור תלוי במחלוקת שו"ע ורמ"א אם מותר להוליד כאשר הדבר נוצר מאליו.

אך מכול מקום במידה וברגע שמוציאים את הקרח ממקום הקירור נוצר ערפל, יתכן שאף השו"ע יאסור, משום שיש להגדיר זאת כעשייה בידיים, ויתכן שהשו"ע הקל רק באופן שה'הולדה' לא נעשית מיד, אלא לאחר זמן, כגון שמוציא קרח להפשרה כנגד החמה, או שממיס את האינפנדה כנגד האש.

[8] ונראה שאף המחייבים בבנין לשעה צריך שיהיה לו יכולת עמידה , וזהו כש"כ ממה שכתב הציץ אליעזר ו, לד ס"ק לו עי"ש.

בישול אחר אפיה

בישול אחר אפיה

שיטת היראים- יש בישול אחר אפיה.

-שיטת הראבי"ה-אין בישול אחר אפיה

-האם יש צליה לאחר בישול.

-האם חימום בסיר ללא מים נחשב כצליה או כבישול.

-הלכה למעשה- האם מותר לחמם דבר יבש בסיר ע"ג הפלטה.

-האם יש איסור לבשל דבר שנתבשל ואח"כ נצלה, ומה הדין להיפך.

-האם צליה ואפיה זה דבר אחד או שני דברים.

א.    שיטת היראים- יש בישול אחר אפיה

נושא  בעל קשר לדיונים שהבאנו בשיעורים הקודמים הוא- האם יש איסור בבישול אחרי אפיה:

בהשקפה ראשונה נקודת הדיון היא סביב השאלה- האם שייך לחייב על בישול לאחר שכבר הדבר התבשל והגיע להכשר אכילה גמור, רק משום שעדיין נעשית בו פעולת השבחה משמעותית חדשה.
דיון זה מתקשר לדיון של הלימוד הקודם בעניין 'בישול אחר בישול' שם חקרנו  האם החיוב בבישול הוא על מהפך או על כל שיבוח משמעותי. אמנם יתכן שהסוגיה שלנו פותחת דיון אחר: האם כאשר משתנה סוג הבישול נוצר כאן ביטול הפעולה הקודמת ונווצר כאן דבר חדש לגמרי…

כעת נכנס לעיסוק במקורות, הגמ' בפסחים מא. עוסקת באיסור לאכול את קרבן הפסח כשהוא מבושל, ודנה מתי מתחייב על איסור זה, וז"ל הגמ':

תלמוד בבלי מסכת פסחים דף מא עמוד  א

אין מבשלין את הפסח לא במשקין ולא במי פירות. תנו רבנן: במים – אין לי אלא במים, שאר משקין מניין? אמרת: קל וחומר, ומה מים שאין מפיגין טעמן – אסורין, שאר משקין שמפיגין טעמן – לא כל שכן? רבי אומר: במים – אין לי אלא מים, שאר משקין מניין – תלמוד לומר ובשל מבושל – מכל מקום.

מאי בינייהו? – איכא בינייהו: צלי קדר. – ורבנן האי בשל מבושל מאי עבדי להו? – מבעי ליה לכדתניא: בשלו ואחר כך צלאו, או שצלאו ואחר כך בשלו – חייב. בשלמא בשלו ואחר כך צלאו חייב – דהא בשליה, אלא צלאו ואחר כך בשלו הא צלי אש הוא, אמאי? – אמר רב כהנא: הא מני – רבי יוסי היא, דתניא: יוצאין ברקיק השרוי, ובמבושל שלא נימוח, דברי רבי מאיר. רבי יוסי אומר: יוצאין ברקיק השרוי, אבל לא במבושל, אף על פי שלא נימוח. עולא אמר: אפילו תימא רבי מאיר, שאני הכא דאמר קרא ובשל מבושל – מכל מקום.

ופירש רש"י:

רש"י מסכת פסחים דף מא עמוד א

במים – ובשל מבושל במים.

שמפיגין טעמן – שנותנין בו טעם שלהן.

ובשל מבושל – רבויא הוא, דהוה ליה למיכתב נא ומבושל.

צלי קדר – שמבשלין אותו בקדירה בלא מים ובלא שום משקה, אלא מים הנפלטין משמנו, למאן דיליף לה מקל וחומר – הכא שרי, לרבי דיליף מרבויא – האי נמי בשל מבושל הוא.

חייב – מלקות על אכילתו.

ר' יוסי היא – דאמר בישול לאחר אפיה – בישול הוא.

יוצאין – ידי חובת מצה ברקיק השרוי בתבשיל לאחר אפייתו, ואף על פי שמתמסמס – לחם הוא, כל זמן שהוא קיים, שלא נימוח לגמרי, וכן במבושל.

אבל לא במבושל – דלאו לחם קרינא ביה, ואף על פי שכבר נאפה בתנור – הואיל וחזר ובישלו – ביטלו מתורת לחם.

שאני הכא דרבייה קרא – ובשל מבושל, דהוי ליה למכתב ומבושל, וגזירת הכתוב הוא בפסח.

מן הגמרא עולים 2 דינים

 1. המבשל את קרבן הפסח ואחר כך צלאו ואכלו, חייב על אכילת קרבן פסח מבושל.
 2. הצולאו ואח"כ מבשלו ואכלו, גם חייב על אכילת קרבן פסח מבושל.

 מהדין הראשון עולה שאם הדבר בושל, בישולו אינו מתבטל אפילו לאחר הצליה, אך מהמימרא השניה (ע"פ פירוש הגמ' שדין זה נובע מדברי ר' יוסי שמצה שבושלה בטל ממנה שם מצה), עולה שבישול שלאחר הצליה מבטל את שם הצליה לגמרי, (תחשבו על זה נדון בזה בהמשך).

בעניין מצה אנו פוסקים כר' יוסי שמצה שבושלה אינה נחשבת כמצה, ועפ"ז הכריע היראים שמפסיקה זו עולה שיש משמעות לשלב בישול אחד ע"ג אחר גם לענין בישול אחר בישול בשבת, וז"ל:

ספר יראים סימן רעד [דפוס ישן – קב]

אבל יש בישול אחר צלי ויש צלי אחר בישול דתניא בפסחים פ' כל שעה בסופו [מ"א א'] צלאו ואח"כ בשלו חייב ומתמה תלמודא אמאי הא צלי אש הוא אמר רב כהנא הא מני ר' יוסי היא דתניא יוצאין ברקיק השרוי ובמבושל שלא נימוח דברי ר"מ ר' יוסי אומר יוצאין ברקיק השרוי אבל לא במבושל אף על פי שלא נימוח פי' גבי מצה לחם כתיב ואינו נקרא לחם אלא אפוי ולא מבושל וכשבשלו אחר אפייתו נקרא מבושל דיש בישול אחר אפייה הוא הדין נמי צלאו ואחר כן בשלו דיש בישול אחר צלי ור"מ ור' יוסי אמרי' בעירובין [מ"ו ב'] הלכה כר' יוסי ועוד דברייתא תנא להא דר' יוסי בלשון רבים.

וכשם שיש בישול אחר צלי ואפוי כך יש צלי אחר בישול דסברא אחת היא ואמרינן נמי ביבמות פ' החולץ [מ' א'] דאע"ג דחלטיה כיון דהדר אפייה בתנור לחם איקרי ואדם יוצא י"ח בפסח ואחרי דסוגיא דתלמוד כר"י כוותיה עבדינן הלכך אחרי שפירשתי שיש דבר המתבשל בכלי שני ויש בישול אחר אפוי וצלי ויש צלי אחר בישול יזהר אדם שלא יתן פת אפוי בשבת אלא בכלי שני[1] במקום שהיד סולדת בו וגם מצלי יזהר כמו כן וגם המבושל לא יתן אצל האש בחום גדול שהיד סולדת בו ואם עשה חילל שבת וחושש אני לו מסקילה וחטאת.

היראים סובר שאין הבדל בין בישול לאחר צליה לבין צליה לאחר בישול, על אף שאנו הראינו שלכאורה בגמ' יוצא שצליה לאחר בישול אינה מבטלת את הבישול הראשון, והיראים מביא ראיה לדבריו ממסכת יבמות, שם מבואר שמצה שנחלטה נחשבת כמצה הואיל ואפאה אח"כ, משמע שהאפיה מבטלת אף בישול.

ב.    שיטת הראבי"ה- אין בישול אחר אפיה

עד כאן דנו בשיטת היראים שסובר  שיש בישול לאחר אפיה, כעת נדון בשיטה החולקת וסוברת שאין בישול לאחר אפיה:

היראים הביא ראיה לשיטתו מן הגמרא בפסחים ששם מבואר שר"י סובר מצה שנתבשלה איננה נחשבת כמצה הואיל והבישול ביטל ממנה את שם המצה, וכתב הראבי"ה לדחות ראיה זו וז"ל:

הראבי"ה חלק מסכת שבת סי' קצז

"ולאו מילתא היא, דהא מייתי ליה בפרק כיצד מברכין ומסקינן 'עד כאן לא קאמר ר' יוסי אלא לגבי מצה דבעינן טעם מצה בפיו וליכא' .

ונביא את דברי הגמ' בברכות בכדי להבין את דחייתו:

תלמוד בבלי מסכת ברכות דף לח עמוד ב

דרש רב נחמן משום רבינו, ומנו – שמואל: שלקות מברכין עליהם בורא פרי האדמה; וחברינו היורדים מארץ ישראל, ומנו – עולא, משמיה דרבי יוחנן אמר: שלקות מברכין עליהן שהכל נהיה בדברו; ואני אומר: במחלוקת שנויה. דתניא: יוצאין ברקיק השרוי ובמבושל שלא נמוח, דברי רבי מאיר, ורבי יוסי אומר: יוצאים ברקיק השרוי, אבל לא במבושל, אף על פי שלא נמוח. ולא היא, דכולי עלמא – שלקות מברכין עליהן בורא פרי האדמה, ועד כאן לא קאמר רבי יוסי התם – אלא משום דבעינן טעם מצה וליכא, אבל הכא – אפילו רבי יוסי מודה.

כלומר מהגמ' עולה שהטעם שר"י סובר שמצה המבושלת אינה נחשבת מצה אינו מפני הבישול ביטל ממנה את שם המצה, אלא מפני שאין לה טעם מצה.

והב"ח (שיח, ג) כתב ליישב לדעת היראים, שהגמ' כתבה כן לדחויא בעלמא, אבל באמת יכלה גם לחלק שהבישול אינו מבטל את שם הדבר, ולא גורם לירק לא להקרא ירק, אבל מכל מקום הוא מבטל ממנו את האפיה/צליה שקדמה לו, ומכך שהגמ' בפסחים לא חילקה בין צלי למצה שבמצה צריך טעם מצה, משמע שלא תפסה יישוב זה לעיקר.

והאגלי טל (האופה יד, ב) כתב ליישב דברי היראים יותר בשופי ע"פ ביאור התוס' ברא"ש בברכות:

תוספות הרא"ש מסכת ברכות דף לח עמוד ב

עד כאן לא קאמר ר' יוסי התם אלא משום דבעינן טעם מצה וליכא. פי' דהויא כמו מצה עשירה אבל לחם מקרי שפיר ובמילתיה קאי.

+

ג.     מה נפסק להלכה?

לשון השו"ע והרמ"א בסעיף ה:

שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שיח סעיף ה

יש מי שאומר דדבר שנאפה או נצלה, אם בשלו אח"כ במשקה יש בו משום בישול, ואסור ליתן פת  אפילו בכלי שני שהיד סולדת בו, ויש מתירין. הגה: בכלי שני; ויש מקילין אפילו בכלי ראשון; ונהגו ליזהר לכתחלה שלא ליתן פת אפילו בכלי שני כל זמן שהיד סולדת בו.

השו"ע הביא את ב' הדיעות ובדיעה השניה כתב שאין בישול לאחר אפיה, אך הרמ"א לכאורה פירש את דבריו שדווקא לעניין כלי שני לא חוששים, אבל לכלי ראשון חוששים.

הכף החיים (פג) הבין שאף השו"ע מחמיר בבישול אחר אפיה ולא הקל אלא בכלי שני, אך לעומתו הרב עובדיה(יחווה דעת ח"ב סימן מד) סבר שהשו"ע מקל בכל בישול אחר אפיה, וכן פסק להלכה, וכן פסק המנוחת אהבה פרק י סעיף כו.

אך האור לציון (ח"ב פרק ל שאלה ו ) סבר שלמרות שפשט דברי השו"ע ב'יש מתירין' היא להקל בזה, מכל מקום באיסור תורה אני הולכים אחרי הדיעה המחמירה.

[בסעיף הבא נביא עוד סיבה שהביאו לומר שהשו"ע סובר כדעת הראבי"ה]

ד.    האם יש צליה לאחר בישול?

כעת נחזור לשיטת היראים:

מובן כיצד למד היראים שיש בישול אחר צליה, אך כיצד למד היראים שיש צליה לאחר בישול, והרי מפשט הגמ' עולה שדבר שבושל, על אף שנצלה אח"כ עדיין נחשב מבושל, ומשמע שהצליה איננה מבטלת את הבישול?

ובאמת מצינו שיש שקיבלו את היראים רק באופן חלקי, כתב הטור:

טור אורח חיים הלכות שבת סימן שיח

וכתב ה"ר אליעזר ממיץ אף על גב שאין בישול אחר בישול בדבר יבש, בדבר שנאפה או נצלה יש בו משום בישול אם בישלו אחר כך במשקים ואסור ליתן פת אפילו לתוך כלי שני שהיד סולדת בו.

הטור הזכיר את דינו של היראים, רק לעניין בישול לאחר אפיה, ולא להיפך, האם זה בדווקא?

כתב השלטי גיבורים:

שלטי גיבורים שבת סא. בדפי הרי"ף אות ג

 והטור באו"ח סימן שי"ח ס"ל דיש בישול אחר אפיה וצליה ודווקא בכלי ראשון ולא בכלי שני, וכתב די"א שיש אפיה אחר אפיה וצליה אחר צליה...וגם נראה דס"ל דליכא צליה אחר בישול מדלא הזכיר דין זה כלל.

גם המנחת כהן למד כן בדעת הטור והשו"ע מטעמו של הש"ג שלא הזכירו את הדין של צליה לאחר בישול, ועוד הוסיף המנחת כהן סיבה נוספת מדוע מוכרחים להבין כן בדעת השו"ע וז"ל:

מנחת כהן משמרת הבית שער ב פרק רביעי

והנה אני רואה דלית דחש להא מילתא כלל וגם הטור לא הביא זה הדין בשם הרא"ם שיש צליה אחר בישול, והבית יוסף התירו בבירור שכתב בסוף סימן שיח שלדברי הכל דבר שנתבשל כל צרכו שהוא יבש שאין בו מרק, מותר להניחו כנגד המדורה אפילו במקום שהיד סולדת בו, וכן פסק השו"ע סעיף טו[2]. ולדעת הרא"ם כל זה אסור מן התורה מפני שהצליה מבטל הבישול וכמו שאסר בישול אחר צליה מהאי טעמא, והרב בחדא מחתא מחתינהו.. והנה בחלק הראשון הטור ומהרי"ק (ר' יוסף קארו) סוברים כדעת הרב, אבל בחלק השני לא השגיחו כלל  לדבריו ואדרבה התירהו בבירור וכמו שכתבתי, ולא ידעתי למה, שאם רצו לחוש לדברי הרא"ם בענין נתינת פת..משום שהוא ספק של תורה היה להם להחמיר גם כן בנתינת דבר מבושל אצל האש כיון שלדעת הרב חייבים עליו חטאת..וצ"ע.. ומ"מ כיון שהטור ורוב הפוסקים לא אסרו ליתן מבושל אצל האש, והבית יוסף התירו בבירור אין להחמיר בזה.

כלומר המנחת כהן סבר שהפוסקים לא קיבלו את דינו של הרא"ם לעניין צלייה אחר בישול, אך לא מצא טעם לחלק בדבר, ולפי מה שהבאנו היה מקום לומר שטעמם לחלק הוא מפני שמפשט הגמ' בפסחים נראה שיש חילוק בין  צליה אחר בישול לבישול אחר צליה.

וכדי לבאר את דברי היראים נביא את דבריו של האגלי טל:

אגלי טל מלאכת האופה סעיף ט ס"'ק טו אות ח

ונראה דהנה צריך להבין דכיון דצלאו ואח"כ בישלו חייב דבשול מבטל הצליה, א"כ כמו כן להיפוך דאם בישלו ואח"כ צלאו יהיה מותר כיון דצליה מבטל הבישול, אך הנה בברייתא שם מפורש דבישלו ואח"כ צלאו דחייב, ולא עוד אלא דהש"ס פשיטא ליה יותר דבשלו ואח"כ צלאו דחייב מצלאו ואח"כ בישלו… וצ"ל דכיון דחל פעם אחת איסורא דבשל מבושל שוב לא פקע איסורא מיניה בצליה שאח"כ.

האגלי טל מפרש שהיה פשוט לגמרא שדבר שבושל, אף אם אח"כ יתבטל בישולו, איסורו לא יפקע, והיה מקום להציע שזה בדיוק מה שרבנן למדו מהפסוק בשל מבושל, שאם כבר היה שלב של בישול, אז התבשיל נאסר, רק שנתקשתה הגמ', מדוע על דבר שנתבשל לאחר צלייתו יתחייב, והרי אין זה נחשב שבושל כלל, הואיל ובתחילה סברה הגמ' שאין לבישול אחר צלייה שם בישול כלל, ולפי רב כהנא תירצה הגמ' שהגמ' סברה שאדרבה הבישול שלאחר הצלייה הוא המשמעותי, ומכל מקום מתחייב גם על בישל ואח"כ צלה, הואיל וכבר בושל, ולפי עולא יוצא בדיוק הפוך שההנחה היא שהבישול הראשוני הוא העיקר, אך מכל מקום אנו מחייבים גם על בישול לאחר צלייה, מן הפסוק 'בשל מבושל' מכל מקום.[3]

פירוש זה שהצענו הינו כנגד דברי תוס' שהקשו שלפי רב כהנא לא מובן מה למדו חכמים מן הפסוק 'בשל מבושל וז"ל:

תוספות מסכת פסחים דף מא עמוד א

תימה דרב כהנא דמוקי לה כרבי יוסי לרבנן האי בשל מבושל מאי עבדי להו דצלאו ואחר כך בישלו לא צריך קרא דמסברא ידעינן דבישול מבטל הצליה כדאמר רבי יוסי גבי מצה ויש לומר דרב כהנא סבר דרבי יוסי יליף מבשל מבושל דבישול מבטל אפייה.

כלומר לפי תוס' רב כהנא סובר שהפסוק 'בשל מבושל' לימד אותנו שבישול מבטל צלייה, ולפי פירוש זה לכאורה חוזרת הקושיא שהבאנו לעיל, מדוע בבישל ואח"כ צלאו היה פשוט לגמרא שחייב, אם דין זה לא נלמד מן הפסוק, וניתן לומר שמי שלמד את הגמ' כתוס' באמת סבר שיש לחלק בין בישול לאחר צלייה לצליה לאחר בישול, וכפי שהבאנו בשם השלטי גיבורים והמנחת כהן.

 • מה באמת יוצא להלכה האם יש צליה לאחר בישול?

א"כ יש לשאול להלכה האם לדעת הרמ"א וחלק מפוסקי ספרד שסוברים שיש בישול לאחר האפיה, יהיה הדין כך גם בצליה אחר בישול?

הבאנו לעיל שהמנחת כהן הביא ראיה לכך שהשו"ע והטור סברו שאין צליה לאחר בישול, מכך שהתירו לשים דבר מבושל כל צרכו סמוך למדורה או על מיחם, האגלי טל השיג על המנחת כהן וכתב לחלק באופן אחר:

אגלי טל מלאכת האופה סעיף ט ס"ק יח אות א

..וכבר הקשה זה בספר מנחת כהן..ולא תירץ כלום, ולהלכה כתב דיש בישול אחר צלי ואין צלי אחר בישול..ולדידי אין לחלק בזה כלל, אך טעם המחבר נראה לי על פי מה דאמרינן בש"ס גיטין (י"ט.) במעביר דיו על גבי סיקרא חייב שתיים, אחת משום כותב ואחת משום מוחק, סקרא ע"ג דיו אמרי לה חייב, מוחק הוא. פי' רש"י, אבל לא כותב דמתחילה היה כתב הגון מעתה ע"ש. הרי דאף שעכשיו אינו ניכר הדיו רק הסקרא, וכתב העליון ביטל את הכתב התחתון, מ"מ כיון דמתחילה היה כתיבה הגונה ממנה [והוא הדין בשוה לוה] לא חשוב שעשה מלאכה, ה"נ כיון שמתחילה היה מבושל ועשהו צלי דחשוב נמי בישול לא חשוב שעשה מלאכה אם לא שיהיה בישול שני טוב מאשר היה בתחילה, אך לענין שבת דמלאכת מחשבת אסרה תורה וכשהיה

צלי רצה לעשותו מבושל כיון דלפי מחשבתו הבישול טוב לו מצלי חייב, כמו  המעביר דיו על גבי סקרא. ובסקרא על גבי דיו אף אם רצה בסקרא, כיון שדיו הוא כתב הגון מעיקרה בטלה דעתו, אבל בשוים מהני מחשבתו כיון דמלאכת מחשבת אסרה תורה. ועל כן השורה את האפוי ברותחין כיון דניחא ליה בריכוכו חשיב ניחא ליה בבישול וחייב, אבלהמעמיד מבושל נגד המדורה לחממו לא לייבשו הוא צריך, רק לחממו לא חשוב

שעשה מלאכת בישול כמו סקרא על גבי דיו דלא חשיב כותב.

לפי האגלי טל המחמם דבר מבושל על האש, אינו נחשב כמבשל הואיל ולבישול הנ"ל אין משמעות, ומעין זה כתב החזו"א:

חזו"א שבת לז סוף ס"ק יד

וע"כ צ"ל דכל שלא יבא לטעם צלי ממש אלא שיתייבש קצת אין בזה בישול אחר בישול.

ה.    האם חימום בסיר ללא מים נחשב כצליה או כבישול?

והוסיף החזו"א חילוק אחר:

ואפשר דצלי קדר כדין בישול לעניין זה, ודוקא צלי על גחלים או על שפוד יש בצליה זו אחר בישול.

וכחילוקו השני כתב גם בערוך השולחן שצלי הינו דווקא ע"ג האש ממש.

ולכאורה עניין זה נדון במפורש בגמ' שהבאנו לעיל, שם כתבה הגמ' שלפי רבנן שלמדו שהמבשל בשאר משקים חייב מק"ו שמפיגים טעם הצלי, ייצא שצלי קידר לא יחשב כמבושל ע"י המים ויהיה מותר, אבל לפי רבי שלמד בשל מבושל מכל מקום, משמע שהואיל וזה נתבשל, יש לחייבו אע"פ שלא  נתבשל ע"י מים, וזה כפי שכתבו החזו"א והערוך השולחן שצלי קידר אינו נחשב כצלי אלא כבישול, אך נראה שהפרי מגדים הבין את דברי הגמ' בדיוק להיפך:

פרי מגדים אורח חיים משבצות זהב סימן שיח ס"ק ז

וצלי קדר מבשל מבושל מכל מקום [פסחים מא, א], ואי לאו קרא צלי קדר צלי גמור הוא, א"כ בשר צלי אח"כ בשומן נמי כצלי קדר דמי, והבן זה

כלומר הפרי מגדים הבין שרבי למד שלמרות שבד"כ צלי קידר מוגדר כצלי, מכל מקום לעניין קרבן פסח יש להחשיבו כבישול מן הפסוק 'בשל מבושל', אך יש לדחות כפי שכתבנו שהדיון בין רבי לחכמים לא היה בשאילה האם צלי קידר נחשב כבישול, אלא האם שייך לחייב על בישול ללא מים ודוק.

ו.      הלכה למעשה- האם מותר לחמם דבר יבש בסיר ע"ג הפלטה?

א"כ מצינו ג' ישובים מרכזיים, מדוע מותר לשים תבשיל מבושל כל צרכו על פלטה ואין בזה צליה אחר בישול:

 • אין איסור צליה לאחר הבישול (שלטי גיבורים, מנחת כהן)
 • שאין החימום משמעותי בכדי להחשיבו כצלייה שיש להתחייב עליה (אגלי טל תירוץ ראשון בחזו"א).
 • שבישול בתוך סיר מוגדר כבישול ולא כצלייה (חזו"א, ערוך השולחן).

ונראה לי שיש נ"מ בין ב' הטעמים האחרונים שלכאורה יש לסייג את היתרם של החזו"א והערוך השולחן שבתוך סיר אין זה נחשב כצלייה רק לתבשיל שמוציא נוזל, שרק בזה שייך להחשיבו כמבושל כפי שביאר רש"י שם שמתבשל בנוזליו, אבל ללא זה יחשב כצלייה, אבל לפי היישוב של האגלי טל ותירוצו הראשון של החזו"א יש להקל אפילו כשאינו מוציא נוזל.

אמנם בכף החיים ס"ק עח הביא בשם האורח לצדיק ס' ו שחימום בתוך סיר אינו נחשב כצלייה אף ללא רוטב כלל, והמעיין בדבריו יראה שהביא ראיה יפה, שכתב שאם לא נאמר כן לא יהיה מובן באיזה מציאות כתב היראים שמותר בישול אחר בישול, והרי על כרחך מדובר בדבר שאין בו רוטב, שאל"כ הרי יש בישול אחר בישול בלח, [אף שהיה מקום לדחות שמדובר שהנוזל עדיין חם, מכל מקום זו ראיה יפה].[4]

אך המ"ב כבר טרח ליישב קושיא זו וז"ל:

משנה ברורה על שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שיח ס"ק מ

ר"ל שנתנו בקדרה כשמתבשלת עם רוטב דאם נותנו במשקים צוננים תיפוק ליה דיש בו משום בישול עבור המשקים:

והמ"ב סבר להלכה שחימום בסיר ללא רוטב נחשב כצלי וז"ל:

משנה ברורה על שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שיח ס"ק מא

ולאו דוקא אצל האש דה"ה בכל מקום שיוכל להצלות מחום התנור ולכן צריך ליזהר שלא להחזיר בשר מבושל בלי רוטב לתוך התנור במקום החום שהיד סולדת בו ואפילו אם יעמידנו ע"ג קדרה המפסקת.

ובאמת בביאור הלכה נשאר בצ"ע על דין השו"ע בסעיף טו.

ר' שלמה זלמן אויערבך מביא היתר אף לסוברים שיש בישול בסיר ללא רוטב, להחזיר תבשיל עם קצת נוזל בשבת על אף שמן הסתם יתביישו הנוזלים, וז"ל:

שו"ת מנחת שלמה חלק א סימן י

מ"מ נראה כיון דבההיא שעתא אין האדם עושה שום מעשה ואינו גורם שום מלאכה זולת המשכת העבודה לא אכפת לנו כלל במה שגורם להקדים אח"כ את הפעלת המנוע אחר שישבות…

ולדוגמא אציין: א) מעולם לא שמענו שיהא אסור להחזיר קדירה בשבת אף באופן שיש לחוש שהמים שבתוך הקדירה יתאדו מחמת האש והבשר יטוגן אז בצלי קדר, להסוברים שגם זה חשיב כצלי אחר בישול שאסור מה"ת, והיינו משום דהקדירה כמו שהיא עכשו לא שייך בה צלי אלא בישול.

ז.     האם יש איסור לבשל דבר שנתבשל ואח"כ נצלה, ומה הדין להיפך?

כתב הפרי מגדים:

פרי מגדים אורח חיים אשל אברהם סימן שיח ס"ק יז

ובשלו ואח"כ צלאו חייב בפסח, אף על גב דמבטל ליה, לאו לגמרי, והוספה הוא ומחייב בתרווייהו, עיין פסחים מ"א א' לרב כהנא ובר"מ פרק ח' מהלכות קרבן פסח [הלכה ח], יע"ש. ומותר לשרות אפילו בכלי ראשון:

הפרי מגדים למד מהגמרא מפסחים שכתבה שהמבשל את קרבן הפסח ואח"כ צלאו חייב, שיוצא שעל אף שצלאו אח"כ אין שם הבישול נעלם ממנו (וזה לא כפי שביארנו לעיל שזה לימוד מיוחד לעניין קרבן פסח), ועל כן הסיק שמותר לבשל דבר שבושל ואח"כ נצלה, הואיל ונשאר ממנו רושם הבישול הראשון.

הביאור הלכה הבין שהפרי מגדים סבר כן אף בדבר שנצלה ואח"כ בושל שמותר לצלותו והשיג עליו וז"ל:

ביאור הלכה סימן שיח ד"ה יש מי שאומר

ועיין בפמ"ג שהביא מפסחים מ"א דלא נתבטל שם בישול הראשון והוליד מזה דמותר לשרותו בחמין בשבת [ר"ל אם עשה צלי אחר בישול בע"ש] כשאר דבר מבושל ונראה דה"ה לדידיה בבישול אחר צלי דמותר בשבת להניחו בלי רוטב בתנור אף שיצלה דלא נתבטל שם צלי ראשון ממנו דהא רבינו אליעזר ממיץ משוה אותם להדדי אך לענ"ד אין דין הפמ"ג מוכרח דנהי דמוכח שם דלא נתבטל שם הראשון הרי שם השני בודאי קיים ושפיר יש לומר דמקרי עתה בשול אחר צלי. אך זה נלענ"ד בבשלו ואח"כ צלאו בע"ש דמותר להניחו בתנור בשבת דפעולה אחרונה נקבע בו יותר ומקרי צלי אחר צלי:

יש להעיר שלא מוכרח שהפמ"ג יסבור שהצולה ואח"כ בישל, יכול לצלותו בשבת, שבגמ' מוכח רק שצליה לא מבטלת בישול ולא להיפך.

עוד יש להעיר שאנו כבר תירצנו את הסיבה מדוע שם עדיין חייב משום בישול, ואף האגלי טל תירץ באופן דומה, ולפי זה אין הכרח שהצלייה איננה מבטלת את הבישול, אך האגלי טל (האופה ט, טו, יז-כ) רצה להכריח כן מסוגיות אחרות, וסבר שהיראים אמנם לא סבר כן וסבר שהצלייה מבטלת לגמרי את הבישול ושכן מדוקדק מלשון הסמ"ק שכתב: 'צלאו ואח"כ בשלו דחייב לפי שהבישול מבטל את הצלייה' . ואגלי טל כתב שיש נ"מ בין פירושו לפירוש היראים לעניין דבר שבושל ונצלה אם מותר לבשלו, וכפי שכתב הפמ"ג.

ח.    האם צליה ואפיה זה דבר אחד או שני דברים?

כתב המגן אברהם:

מגן אברהם אורח חיים הלכות שבת ס"ק יז

אבל לכ"ע אין צלי אחר צלי ודבר שנצלה מותר ליתנו אצל האש אפי' נצטנן וה"ה האפוי

וביאר במחצית השקל שכוונתו שאפיה וצליה הינם דבר אחד ומותר לצלות דבר האפוי.

ואכן כך מצינו במפורש בשלטי גיבורים, וז"ל:

שלטי גיבורים שבת סא. בדפי הרי"ף אות ג

 והטור באו"ח סימן שי"ח ס"ל דיש בישול אחר אפיה וצליה ודווקא בכלי ראשון ולא בכלי שני, וכתב די"א שיש אפיה אחר אפיה וצליה אחר צליה ודעתי נראה דס"ל דליכא אפיה אחר אפיה ולא צליה אחר צליה וגם נראה דס"ל דליכא צליה אחר בישול מדלא הזכיר דין זה כלל. וכן נראה דס"ל דליכא אפיה אחר צליה ולא צליה אחר אפיה דכיון דליכא אפיה אחר אפיה, הוא הדין דליכא אפיה בתר  צליה ולפי זה יהיה מותר לתת פת אפוי אצל האש במקום שהיד סולדת..

אמנם בפרי מגדים עולה שזה דברים שונים:

פרי מגדים אורח חיים משבצות זהב סימן שיח ס"ק ז

דמכל מקום צליה אחר אפיה נמי מבטל.

ייש בזה השלכה לגבי עשיית צנימים בשבת, ועיינו בשיעור הראשון של הלכות בישול שם דנו בזה באריכות.

סיכום ההלכות העולות מהשיעור:

 • נחלקו הראשונים האם יש איסור לבשל דבר שנאפה, לדעת היראים יש בזה איסור תורה ולדעת הראבי"ה מותר, והרמ"א כתב להחמיר כדעת היראים ולחוש שלא לשים לחם במרק אפילו בכלי שני מחשש שלחם הינו מקלי הבישול, ובקרב פוסקי הספרדים נחלקו אם יש להחמיר בזה ולומר שיש בישול אחר אפיה (אור לציון ח"ב פרק ל שאלה ו, כף החיים שיח, פג) או שיש להקל בזה אף בכלי ראשון (יחווה דעת ב מד, מנוחת אהבה פרק י סעיף כו), ונראה שיש לחוש לזה לפחות בכלי ראשון מספק של תורה.
 • יש שסברו שאף לסוברים שיש בישול אחר צליה, אין צליה לאחר בישול (שלטי גיבורים שבת סא. בדפי הרי"ף אות ג, מנחת כהן משמרת הבית שער ב פרק רביעי) אך המקובל לפסוק שיש איסור אף בצליה לאחר בישול (אגלי טל האופה ט ס"ק יח אות א, חזו"א שבת לז סוף ס"ק יד, מ"ב שיח,מא ועוד).
 • לדעת המ"ב (שיח,מא) יש איסור לשים תבשיל בסיר יבש במקום שיכול להגיע לחום שהיד סולדת בו, הואיל ויש בזה צליה לאחר בישול, אך רבו המתירים בזה, או משום שאין בחימום זה פעולה משמעותית שניתן להחשיבה כצליה (אגלי טל האופה ט יח א, חזו"א שבת לז יד) או משום שבישול בסיר ללא רוטב אינו נחשב כצליה (חזו"א לז יד), ויש שסברו שאף בישול בסיר ללא רוטב נחשב כצליה ( פמ"ג משב"ז שיח ז),ואנו הבאנו בשיעור שיתכן שיש לחלק בין תבשיל שמוציא מעט רוטב תוך כדי הבישול, לתבשיל שאינו מוציא רוטב.
 • כתב הגרש"ז (מנחת שלמה ח"א י) שאף המחמירים שלא לחמם תבשיל בסיר יבש בשבת, יודו שמותר להחזיר תבשיל על הפלטה כשיש בו קצת רוטב אע"פ שאח"כ יתאדה הרוטב.
 • יש שכתבו שמותר לבשל דבר שבושל ואח"כ נצלה (פרי מגדים אשל אברהם שיח יז, אגלי טל האופה ט, טו, יז-כ) ויש שכתבו שאף זה אסור (ביאור הלכה שיח ד"ה יש מי שאומר, אגלי טל שם בשם היראים וכן מוכח בסמ"ק ס' רפב), ונראה שאף בזה יש להחמיר מספיקא דאורייתא. [במידה וע"י זה נוצר שינוי משמעותי שאם לא כן ניתן לסמוך על דעת האגלי טל שהובא בסעיף ג].
 • יש שכתבו שאין לצלות דבר שכבר נאפה (פמ"ג משב"צ שיח ז) ויש שהתירו בזה (מג"א שיח יז ע"פ מחצית השקל, שלטי גיבורים שבת סא. אות ג)

[1] מגירסא זו ביראים, עולה שכל האיסור הוא דווקא בכלי ראשון אבל מותר לשרות לחם בכלי שני, וכך כנראה גרס הסמ"ק ס' רפב, אך הסמ"ג  (לאוין סה יד:)כתב בשם היראים שאסור לתן פת אף בכלי שני , וכנראה שגרס ביראים ללא תיבת 'אלא' ובאמת נראית גירסת הסמ"ג יותר, הואיל והיראים הקדים וכתב: " הלכך אחרי שפירשתי שיש דבר המתבשל בכלי שני",משמע שבא לומר שיש להחמיר אף בזה, ועיין בתועפות רא"ם.

[2] יש אחרונים שרצו ללמוד מכאן שמוכח שהשו"ע סובר כדעת הראבי"ה.

[3] [הדוחק בביאור זה הוא שלפי רב כהנא החידוש של רבנן מן הפסוק 'בשל מבושל' הינו שאף שבוטל הבישול, מכל מקום חייב הואיל והיה מבושל וחידוש זה הינו רק אחרי שאנו יודעים שקי"ל כרב יוסף שהבישול מתבטל, אבל לפני שידענו זאת עדיין לא היה שום חידוש בדין שנתבשל ואח"כ נצלה, הואיל וסברנו שהבישול בעינו עומד, ואינו דוחק כ"כ מפני שלפי הבנה הזו החידוש הינו בדין השני של צלאו ואח"כ בישולו וכפי שסבר עולא.

[4] יש להעיר שהאורח לצדיק הקשה כן על המנחת כהן, ולדידה לא קשיא כלל, מפני שהוא סובר שמותר לחמם דבר כשרובו רוטב, וממילא יתכן שהיראים התיר דווקא במציאות שיש בה רוטב ודוק.

דילוג לתוכן