» ביקור חיליים
ביקור חיליים
ברוך ה' וזכינו שעשרות מתלמידנו עומדים על משמר ארצנו וערי אלוקינו, 'שיעור ב' שהתגייסו זה לא מכבר, שיעור ג' שמשרתים כבר יותר משנה, ועוד נוספים משיעור ד' ומעלה שהאריכו את שירותם.
גם השבוע, כמו בשבוע שעבר, גמאנו מאות קילומטרים וביקרנו אותם 'בכל מקום שהם'.
'ויהי נועם ה' אלקינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו'